08/01/10

Músicas em japones

MIKAMI ARIOBA

MIKAMI NO ARIOBA
UTO O ARERANO
MONE WA RIRAKITARE
RANA NO NOTO KUNI
MIKA ONO RIKARINI
MAIO YNO KIRIMO
OTA NA RIRAKUMONA
KIETE ATO NASHI

MITSU KAISE ITOURA
MOUTA RE MITSUO
TSUKI ROSHI TAIOOU
TATA EIO KAMIOU
YUKI FURO NAKAREMO
RA MASSAKO TAMIMOU
RAYASHI MONORRA-RAMO
SABAKUMO UMIMOU

MIKAMI WA WARERANA
TISHI YO YANAREBA
MIKO NARUIESUOBA
MARYU ETOIOBA
YOBITOIO SHIKA A SHIME
KANARIME TASUKE
MIMO NE MO NARUIO
SHINO ME MATEKASHI

YUKI YORIMÔ

TSUMI NOYÔ BITORANI
SUKUI NO YSUMIÔ
RIRAKUTÊ SUKURIÔ
ARAWA SHIISHI RIESSUIÔ
KORI ORI RANÁ ARETE
MAIO ISHIUARE ONÔ
SHIROKO NASHITAMAÊ
KIOKI TISHI ONI ITÊ


YUKI ORIMÔ
YUKI ORIMÔ
SHIROKO NASHITAMAÊ
KIOKI TISHI ONI ITÊ

TSUIO ARÊ SHIBÁ SHIBÁ
MIMOTÔ RANARETE
MURRAIA SUKO WARUNI
YOSHINA KIMI NAREDÔ
RIMANI A KUSOKUNI
FITATA BISSUNAREBA
ShIROCO NASHITAMAÊ
KIOKI TISHI ONI ITÊ